Friday, 22/1/2021 | 7:14 UTC+7
Sinh lý học
  • Tuổi trẻ qua rất nhanh con người cũng già đi theo năm tháng
    Tuổi trẻ thoáng qua

    Tuổi trẻ nhanh lắm cũng qua 50 nữa mình là lão ông Tay rung gối mỏi lưng còng Biết ai bên cạnh một lòng sóc săn Quyên sinh bên nấm mồ phần Người chung chăn gối giờ nằm cạnh bên

    Read more