Friday, 15/1/2021 | 11:41 UTC+7
Sinh lý học
  • Thơ họa

    Bài 1: Thi Diên Mơ én nhạn khung trời hoài cánh Thệ hải lời lòng cạnh tâm tư Cô nhân cách biệt xa mù Đường xưa dấu cũ lối thu chẳng nhòa! Bài 2: Biển nhớ Trời mãi đẹp ước mơ tung cánh Đôi tri kỷ luôn cạnh vần tư Cho dù sóng phủ lam

    Read more